Sağlık Hizmetleri 

 Tedavi Yardım Hizmetleri   *

Bu kapsamda Kanunda sayılan hak sahiplerinin sağlık giderlerinin karşılanmasında, TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile kabul edilen, Milletvekillerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınarak uygulama yapılacaktır.

Anılan yasal düzenleme ile birlikte "hak sahibi listesi" oluşturulmuş ve hak sahipleri, söz konusu mevzuatın yürürlüğe girdiği 24.12.2017 tarihi baz alınarak SGK Genel Sağlık Sigortası mevzuatı kapsamı dışına çıkarılmıştır. Başkanlığımıza iletilen ek bilgi ve beyannameler oldukça gerekli düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir.

Sürecin başlaması ile Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri aracılığıyla tüm yurttaki resmi sağlık kuruluşlarının süreç hakkında bilgilendirilmeleri ve gerekli düzenlemeleri yapmaları için resmi girişimde bulunulmuş ayrıca Devlet Üniversitesi Hastanelerine de mail yoluyla süreç hakkında bilgi verilmiştir.

Özel Sağlık Kuruluşları ve vakıf/devlet üniversite hastanelerine protokoller sunulmuş ve kabul eden kuruluşlarla protokoller imzalanmıştır. İmza aşaması tamamlanan tüm sağlık kuruluşları İnternet sayfamızda yayınlanmaktadır.

Protokollerin tamamlanmasından sonra, hak sahiplerinin protokol imzalanan sağlık kuruluşlarından alacakları tedavi hizmetine ilişkin faturalar ilgili sağlık kuruluşunca doğrudan Kurumumuza gönderilecek ve yasal sınırlar çerçevesinde Danıştay Bütçesinden ödenecektir. Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 24.12.2017 tarihinden söz konusu protokollerin imzalandığı tarihe kadar olan süreçte hak sahiplerinin tedavi hizmeti alması karşılığında ödedikleri tedavi ücretlerine ilişkin fatura ve eki belgeleri Tedavi Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz etmeleri halinde, ödemiş oldukları bedel anılan mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacaktır. Aynı şekilde, protokol imzalanmamış olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak tedavi hizmetlerine ilişkin faturalar için de aynı prosedür uygulanacaktır. 

Başkanlığımız ile Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türkiye Eczacılar Birliği arasında da "çatı protokoller" imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu protokollere istinaden serbest diş hekimleri ve eczacılar tarafından düzenlenecek fatura ve reçete bedelleri de yine yasal sınırlar çerçevesinde Danıştay Bütçesinden ödenecektir. 

Türkiye Eczacılar Eczaneler Birliği aracılığıyla protokol hükümlerini kabul eden serbest eczaneler ile  “bireysel sözleşme” yapılmıştır. Söz konusu eczanelerde yapılacak işlemlerde hak sahipleri yasal mevzuat çerçevesinde bedeli karşılanacak ilaç ve tıbbi malzeme için katılım payı dışında bir ödeme yapmayacaktır. İşleme ilişkin fatura ve belgeler doğrudan ilgili eczaneler tarafından kurumumuza iletilecektir. Bireysel sözleşme yapan eczaneler internet sayfamızda güncellenerek yayınlanmaktadır.

‘Bireysel sözleşme” yapmayan eczanelerden yapılan işlemlerde ilaç bedelleri hak sahibi tarafından ödenecektir. Bu ödemeler karşılığında (perakende satış fişi ile işlem yapılmayacak) mutlaka fatura düzenlenecektir. Düzenlenecek faturaya ilaç kutularındaki fiyat etiketi barkod ve kare kodlarının olduğu bölümler kesilerek eklenecektir. Fatura hak sahibi veya yakını tarafından ad-soyad yazılarak imzalanarak, reçete, kimlik belgesi sureti ve varsa rapor suretiyle birlikte kuruma iletilecektir. Kurumda gerekli incelemenin ardından ilaç bedelleri “kamu fiyatı” üzerinden hak sahibinin hesabına aktarılacaktır.

Türk Diş Hekimleri Birliği ile yapılan protokol birliğe bağlı tüm diş hekimleri muayenehane ve kliniklerine iletilmiştir. Diş Klinikleri ile ayrıca sözleşme yapılmamış olup protokol gereği muayene ve tedavi bedelleri Türk Diş Hekimleri Birliği Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Düzenlenen fatura hak sahibi veya yakını tarafından ad-soyad yazılarak imzalanarak, kimlik belgesi sureti ve ekli belgelerle birlikte kuruma iletilebilir.

Bağımsız muayenehaneler, ağız ve diş sağlığı klinikleri, optik ve medikal malzeme firmaları ile bireysel sözleşme yapılmayacak olup söz konusu kişi kuruluşlardan yapılacak mal ve hizmet alımına ilişkin fatura hak sahibi veya yakını tarafından ad-soyad yazılarak imzalanarak, kimlik belgesi sureti ve ekli belgelerle birlikte kuruma iletilecektir. Fatura bedelleri hak sahibi tarafından ödendikten sonra mevzuat çerçevesinde tahsil edilmek üzere kuruma iletilecektir.  

Protokol imzalanan; Özel Hastaneler, Üniversite Hastaneleri, Tıp Merkezleri, Laboratuvarlar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, Tıbbi Görüntüleme Merkezleri ile Eczaneler Danıştay Başkanlığımızın internet sitesi üzerinden güncellenerek yayınlanacaktır.

Saygıyla duyurulur.

 

 

Tedavi Yardımından Faydalanan Hak Sahiplerinin Dikkat Edeceği Hususlar

 


 

* Yeni gelecek bilgiler ışığında internet sayfamız sürekli olarak güncellenecektir.